วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

สรุปผลการทดลอง
จากการทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของระบบต่าง ๆ ของเครื่องพ่นน้ำเอนกประสงค์สรุปได้ดังนี้
หัวข้อที่ 1 การทกสอบระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่
เครื่องพ่นน้ำเอนกประสงค์จะใช้กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย 1.07 แอมป์/ชั่วโมง โดยใช้แรงดันเฉลี่ย 1.71 โวลท์/ชั่วโมง และสามารถทำงานได้นาน 6 ชั่วโมง
หัวข้อที่ 2 การทดสอบระยะเวลากับปริมาณน้ำที่พ่นออกมาจากหัวฉีด
ระบบหัวฉีดแบ่งได้ 2 ระบบ ในระบบฉีดแบบฝอย สามารถฉีดแบบฝอย สามารถฉีดน้ำได้เฉลี่ย 700 มิลลิลิตรต่อนาทีและในระบบฉีดตรง สามารถฉีดน้ำได้เฉลี่ย 1,125 มิลลิลิตรต่อนาที
หัวข้อที่ 3 การทดสอบระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่
เมื่อชาร์จครบ 7 ชั่วโมง จะได้กระแสประมาณ 6.95 แอมป์ โดยมีอัตราการชาร์จไฟฟ้า 1 แอมป์ ต่อชั่วโมง
หัวข้อที่ 4 การทดสอบมุมการฉีดน้ำกับระยะทางที่ได้
ที่มุม 45 องศา สามารถฉีดน้ำได้ไกลสุด 4 เมตร

ดังนั้นประสิทธิภาพของเครื่องพ่นน้ำเอนกประสงค์นี้สามารถใช้งานได้ดีในระบบฉีดตรงซึ่งสามารถฉีดน้ำได้ 1,125 มิลลิลิตรต่อนาที โดยสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า 1.07 แอมป์ต่อชั่วโมง สามารถฉีดได้ไกลสุด 4 เมตร ด้วยมุม 45 องศา การชาร์จแบตเตอรี่เมื่อครบ 7 ชั่วโมง จะได้กระแสประมาณ 6.95 แอมป์

อภิปรายผลการทดลอง
การทดสอบใน หัวข้อที่ 1 นั้นเป็นการทดสอบประสิทธิภาพการสิ้นเปลืองกระแสและแรงดันไฟฟ้ากับระยะเวลาการใช้งาน ซึ่งสิ้นเปลืองกระแสเฉลี่ย 1.07 แอมป์/ชั่วโมง และแรงดันเฉลี่ย 1.71 โวทล์/ชั่วโมง ดังนั้น แบตเตอรี่ 1 ชุด สามารถใช้กับเครื่องพ่นน้ำเอนกประสงค์ได้นาน 6 ชั่วโมงเมื่อกระแสไฟฟ้า เมื่อกรพแสไฟฟ้าหมดก็สามารถนำชาร์จใหม่ได้อีก จึงเป็นการนำพลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หัวข้อที่ 2 ทดสอบปริมาณที่ฉีดออกโดยแบ่งเป็น 2 ระบบ
คือ ระบบหัวฉีดฝอย และ ระบบหัวฉีดตรง ระบบที่ฉีดน้ำได้ปริมาณมากสุด คือ ระบบหัวฉีดตรง น้ำที่ฉีดออกมาประมาณ 1,125 มิลลิลิตร/นาที สามารถระบบหัวฉีดฝอยสามารถฉีดน้ำออกมาได้ 700 มิลลิลิตร/นาที ซึ่งเหมาะสมที่จะนำไปใช้ทั้งรดน้ำต้นไม้และใช้ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง หัวข้อที่ 3 ผลการทดสอบระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่โดยการบันทึกค่าทุก 1 ชั่วโมงแล้วนำมาเขียนกราฟ พบว่าถ้าทำการชาร์จเป็นเวลา 7 ชั่วโมง จะได้กระแสสูงสุด 6.95 แอมป์ หัวข้อที่ 4 จะเห็นว่าระยะทางในการฉีดน้ำสามารถฉีดได้ไกลสุด 45 เมตร ด้วยมุมการฉีด 45 องศา ในขณะที่กระแสของแบตเตอรี่อยู่มนช่วง 5.6-7 แอมป์และแรงดันอยู่ในช่วง 9-12 โวลท์ จึงป็นการสะดวกในการใช้งานและยังเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด
ประโยชน์ของเครื่องพ่นน้ำอเนกประสงค์
1.สามารถลดมลพิษทางอากาศ
2.สามารถลดมลพิษทางเสียง
3.เป็นการนำพลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.ไม่ต้องใช้แรงงานมากนักจึงสะดวกแก่ผู้ใช้ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.สามารถใช้งานได้หลายด้านจึงเป็นการประหยัดต้นทุนของเกษตรกร